TKP HEADLINE

Classroom : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


เป็นหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Google Classroom รหัสชั้นเรียน : zr5elk

แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทั้งสิ่งประดิษฐ์ และวิธีการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการความรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม ศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ Google Classroom ได้ที่ (คลิก)

Sites : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


หลักสูตร นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทั้งสิ่งประดิษฐ์ และวิธีการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการความรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
 ศึกษาเรียนรู้ (คลิก)

ถอดรหัส เมืองน่านโมเดล สู่ Thailand Knowledge Portal


น่าน ดินแดนแห่งวัฒนธรรม เมืองที่มีแหล่งเรียนรู้ หลากหลาย ที่สำคัญ บุคคลากรในองค์กรการศึกษา เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เป็นนักถ่ายทอด มีความพร้อม ที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ต่อการสร้างสรรแหล่งเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลคุณภาพ บนโลกออนไลน์
ชาว กศน.น่าน สู่ปฏิบัติการ เมืองน่านโมเดล
ศึกษาเพิ่มเติมที่ : https://mediathailand.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

ลักษณะและรูปแบบการนำเสนอเป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์สามารถรับรู้สาระ เรื่องราวได้ดีที่สุดผ่านระบบประสาททางตา (75%) รองลงมาก็คือทางการได้ยินผ่านหู (13%) แต่คนเราจะจำได้เพียง 20% ของสิ่งที่ได้เห็น และจำเพียง 30% ของสิ่งที่ได้ยิน แต่ถ้าหากตั้งใจรับทั้งการได้ยินและประทับใจสิ่งที่ได้เห็น มนุษย์จะจำได้สูงถึง 70% เลยทีเดียว 

ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-presentation.blogspot.com/2017/01/blog-post_31.html

ประเภทและองค์ประกอบของสื่อนำเสนอปัจจุบันถือได้ว่าการนำเสนอ มีความสำคัญอย่างยิ่งในเกือบทุกวงการ เทคนิควิธีการสามารถนำไปประยุกต์กับการประชาสัมพันธ์ องค์กร หน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการศึกษา การนำเสนอเป็นกลไกผสมผสานผ่านผู้นำเสนอ อุปกรณ์ ระบบการนำเสนอ เป็นส่วนสำคัญช่วยให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การประสานความเข้าใจ การถ่ายทอดเรื่องราวที่รวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ตรงกัน 

ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-presentation.blogspot.com/2017/01/blog-post_14.html

หลักการนำเสนอที่ดีนอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว การนำเสนอที่มีคุณภาพสูงสุด จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอที่ดี ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ .....

ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-presentation.blogspot.com/2017/01/blog-post_26.html

การวางแผนการนำเสนอการนำเสนอที่ดีและสมบูรณ์นั้น ควรประกอบด้วยแผนการนำเสนอที่ดี แม้ว่าท่านอาจจะศึกษารายละเอียดทั้งเนื้อหา ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนการนำเสนอมาแล้ว ในส่วนของกระบวนการนำเสนอจริง ก็ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด การนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ ผู้ดำเนินการนำเสนอควรแบ่งช่วงเวลาการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน (โดยให้ความสำคัญการนำเสนอส่วนเนื้อหาไว้ 3 ใน 4 ส่วน) 
ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-presentation.blogspot.com/2017/01/blog-post_48.html

องค์ประกอบและปัจจัยความพร้อมของการนำเสนอในการนำเสนอที่ดี องค์ประกอบ และปัจจัยความพร้อม จะเป็นส่วนส่งเสริมให้กระบวนการนำเสนอไปสู่ความสำเร็จ เรามาดูกันว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
เพิ่มเติมที่  http://mediathailand-presentation.blogspot.com/2017/01/blog-post_12.html

แนะนำการตรวจสอบอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งคำแนะนำในการตรวจสอบชิ้นส่วนและรายละเอียดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคพื้นฐาน ผ่านระบบของ Windows 10 เอว โดยใช้ System Information 
มาศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-howto.blogspot.com/2016/10/blog-post_67.html

ปิดการแจ้งเตือน Twitter ไปที่อีเมล์ประสบการณ์ส่วนตัวพบว่าปัจจุบันใน inbox หรือตู้จดหมายอีเมล์ของเรา มีจดหมายแจ้งเตือนจาก Twitter เข้ามาแทบทุกวันเยอะมาก จนรู้สึกรำคาญ เนื่องจากเราไม่ได้ทำงานด้านการตลาด เราอาจไม่ใช่คนสาธารณะที่ต้องมีคนพูดถึงมากมาย ซึ่งใหม่ๆก็ ยังพอตามลบได้ แต่นานๆไปรู้สึกเริ่มไม่สนุกกับสิ่งนี้ โดยเฉพาะมีบางรายการเป็นกลุ่มเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการอ่าน (อาทิ การขายบริการทางเพศ หรือกลุ่มคนพิเศษ) หากใครเป็นเหมือนผม อยากจะหลีกหนีสถานการณ์แบบนี้ โดยการปิดการแจ้งเตือน.... 

ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-howto.blogspot.com/2017/01/twitter.html

Windows 10 : ปรับเปลี่ยนตัวเลือกปุ่ม Power ตาม Style ผู้ใช้ให้ง่ายขึ้นแม้ว่า Windows 10 ได้อำนวยความสะดวกการใช้งานที่ดีขึ้นกว่า Windows 8.1 โดยเฉพาะการปิดระบบหรือปิดเครื่อง แต่ Microsoft ก็ยังนำ function ในการใช้งานเพื่อการปิดระบบอย่างเต็มที่เหมือนเดิม อันได้แก่ Logout, Shutdown, Restart, Hibernate และ Sleep  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว บาง function ในระดับ User ทั่วไปก็ไม่ได้ใช้งาน เพราะส่วนใหญ่เราๆท่านๆ จะใช้ปิดไปเลย หรือ รีสตาร์ทเครื่องใหม่เท่านั้น 

ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-howto.blogspot.com/2017/01/power-style.html

Windows 10 : มาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทันสมัยด้วย Creators updateนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้ดำเนินการ Update ให้กับ Windows 10  ครั้งใหญ่ในชื่อว่า Windows 10  Anniversary Update หรือ version 1607 กันมาแล้ว และมีการ update อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา (OS Build 1493.693) ภาพรวมก็ค่อนข้างดี 

ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://mediathailand-howto.blogspot.com/2017/05/windows-10-creators-update.html

Windows 10 : การ update Windows 10 รุ่น Fall Creators Update (Version 1709)หลังจาก ไมโครซอฟท์ได้ให้สาวก Windows 10 ดำเนินการ Update ครั้งใหญ่ในชื่อว่า Windows 10  Anniversary Update หรือ version 1607 ไปแล้ว เสียงตอบรับที่พบในเว็บไซต์ต่างๆดูเป็นที่น่าพอใจ และเมื่อช่วงวันที่ 17 เดือนตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้ดำเนินการ  Update ใหญ่อีกครั้ง ในชื่อ Fall Creators Update (Version 1709)
ศึกษาวิธีการเพิ่มเติมที่ mediathailand-howto.blogspot.com/

ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ

ในการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี สามารถตรึงพฤติกรรมในการรับรู้เรื่องราว รวมไปถึงความน่าสนใจ การซึมซับเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ ย่อมมาจากกระบวนการสร้างที่ดี ซึ่งการสร้างสื่อนำเสนอที่ดี จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
1. Planning 
2. Preparing
3. Practice
4. Presentation

ศึกษารายละเอียดที่  mediathailand-presentation.blogspot.com/

เคล็ดลับการนำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPointมุมมองแบบเหรียญสองด้านของ Kerr เกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิคและการนำเสนอผลงานที่เป็นที่รู้จักและนิยมดีของไมโครซอฟท์ในชุด Office Small Business สะท้อนให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันไปทั้งในแง่ของธุรกิจและการศึกษา แม้ว่าคนจำนวนไม่น้อยยอมรับ PowerPoint ในฐานะแอพพลิเคชันด้านธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หลายคนกลับมองว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่สร้างความสับสนหรือขัดขวางการสื่อสารที่ดี

เรียนรู้เพิ่มเติม mediathailand-presentation.blogspot.com/

ความสำคัญของการนำเสนอฐานะที่ท่านเป็นครู หรืออยู่ในแวดวงของการศึกษา เชื่อได้ว่าท่านต่างก็ผ่านกระบวนการถ่ายทอดหรือที่เรียกว่า การ Presentation มาเกือบทุกคน ทั้งสถานะของ ผู้รับฟัง (ผู้ร่วมงาน) หรือผู้เรียนรู้ บางท่านได้รับ (บังคับให้ทำ) หน้าที่ ผู้นำเสนอ มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จ หรือสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อท่านในฐานะผู้นำเสนอ หรือแม้กระทั่งผู้รับฟัง สำหรับเอกสารบทความพิเศษฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการบรรยาย เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป

ศึกษาเพิ่มเติม mediathailand-presentation.blogspot.com/

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 mediathailand web portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand