TKP HEADLINE

Classroom : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


เป็นหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Google Classroom รหัสชั้นเรียน : zr5elk

แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทั้งสิ่งประดิษฐ์ และวิธีการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการความรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม ศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ Google Classroom ได้ที่ (คลิก)

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 mediathailand web portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand